ਸ੍ਰੀਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥਸਾਹਿਬਜੀ

SRIGURUGRANTHSAHIBJEE

LADIVAAR - ਲੜੀਵਾਰ

/1430

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾਂ ਕਾ

ਰਾਗ

ਅੰਗ

ਜਪੁ
ਸੋਦਰੁ
ਸੋਪੁਰਖੁ ੧੦
ਸੋਹਿਲਾ ੧੨
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧੪
ਰਾਗੁਮਾਝ ੯੪
ਰਾਗੁਗਉੜੀ ੧੫੧
ਰਾਗੁਆਸਾ ੩੪੭
ਰਾਗੁਗੂਜਰੀ ੪੮੯
ਰਾਗੁਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫੨੭
ਰਾਗੁਬਿਹਾਗੜਾ ੫੩੭
ਰਾਗੁਵਡਹੰਸੁ ੫੫੭
ਰਾਗੁਸੋਰਠਿ ੫੯੫
ਰਾਗੁਧਨਾਸਰੀ ੬੬੦
ਰਾਗੁਜੈਤਸਰੀ ੬੯੬
ਰਾਗੁਟੋਡੀ ੭੧੧
ਰਾਗੁਬੈਰਾੜੀ ੭੧੯
ਰਾਗੁਤਿਲੰਗ ੭੨੧
ਰਾਗੁਸੂਹੀ ੭੨੮
ਰਾਗੁਬਿਲਾਵਲੁ ੭੯੫
ਰਾਗੁਗੋਂਡ ੮੫੯
ਰਾਗੁਰਾਮਕਲੀ ੮੭੬
ਰਾਗੁਨਟਨਾਰਾਇਨ ੯੭੫
ਰਾਗੁਮਾਲੀਗਉੜਾ ੯੮੪
ਰਾਗੁਮਾਰੂ ੯੮੯
ਰਾਗੁਤੁਖਾਰੀ ੧੧੦੭
ਰਾਗੁਕੇਦਾਰਾ ੧੧੧੮
ਰਾਗੁਭੈਰਉ ੧੧੨੫
ਰਾਗੁਬਸੰਤੁ ੧੧੬੮
ਰਾਗੁਸਾਰਗ ੧੧੯੭
ਰਾਗੁਮਲਾਰ ੧੨੫੪
ਰਾਗੁਕਾਨੜਾ ੧੨੯੪
ਰਾਗੁਕਲਿਆਨ ੧੩੧੯
ਰਾਗੁਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧੩੨੭
ਰਾਗੁਜੈਜਾਵੰਤੀ ੧੩੫੨
ਸਲੋਕਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀਮਹਲਾ੧ ੧੩੫੩
ਸਲੋਕਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀਮਹਲਾ੫ ੧੩੫੩
ਮਹਲਾ੫ਗਾਥਾ ੧੩੬੦
ਫੁਨਹੇਮਹਲਾ੫ ੧੩੬੧
ਚਉਬੋਲੇਮਹਲਾ੫ ੧੩੬੩
ਸਲੋਕਭਗਤਕਬੀਰਜੀਉਕੇ ੧੩੬੪
ਸਲੋਕਸੇਖਫਰੀਦਕੇ ੧੩੭੭
ਸਵਯੇਸ੍ਰੀਮੁਖਬਾਕਮਹਲਾ੫ ੧੩੮੫
ਸਲੋਕਵਾਰਾਂਤੇਵਧੀਕ ੧੪੧੦
ਸਲੋਕਮਹਲਾ੯ ੧੪੨੬
ਮੁੰਦਾਵਣੀਮਹਲਾ੫ ੧੪੨੯
ਰਾਗਮਾਲਾ ੧੪੨੯