ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ

Sri Guru Granth Sahib Jee

Ladivaar - ਲੜੀਵਾਰ

ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾਂ ਕਾ
Ang Ang Ang
1-100 501-600 1001-1100
101-200 601-700 1101-1200
201-300 701-800 1201-1300
301-400 801-900 1301-1400
401-500 901-1000 1401-1430
Click on Links(eg:1-100) above to Open particular Sainchi Sahib Jee

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਤਤਕਰਾ ਰਾਗਾਂ ਕਾ

ਰਾਗ

ਅੰਗ

ਜਪੁ
ਸੋਦਰੁ
ਸੋਪੁਰਖੁ ੧੦
ਸੋਹਿਲਾ ੧੨
ਸਿਰੀਰਾਗੁ ੧੪
ਰਾਗੁਮਾਝ ੯੪
ਰਾਗੁਗਉੜੀ ੧੫੧
ਰਾਗੁਆਸਾ ੩੪੭
ਰਾਗੁਗੂਜਰੀ ੪੮੯
ਰਾਗੁਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ੫੨੭
ਰਾਗੁਬਿਹਾਗੜਾ ੫੩੭
ਰਾਗੁਵਡਹੰਸੁ ੫੫੭
ਰਾਗੁਸੋਰਠਿ ੫੯੫
ਰਾਗੁਧਨਾਸਰੀ ੬੬੦
ਰਾਗੁਜੈਤਸਰੀ ੬੯੬
ਰਾਗੁਟੋਡੀ ੭੧੧
ਰਾਗੁਬੈਰਾੜੀ ੭੧੯
ਰਾਗੁਤਿਲੰਗ ੭੨੧
ਰਾਗੁਸੂਹੀ ੭੨੮
ਰਾਗੁਬਿਲਾਵਲੁ ੭੯੫
ਰਾਗੁਗੋਂਡ ੮੫੯
ਰਾਗੁਰਾਮਕਲੀ ੮੭੬
ਰਾਗੁਨਟਨਾਰਾਇਨ ੯੭੫
ਰਾਗੁਮਾਲੀਗਉੜਾ ੯੮੪
ਰਾਗੁਮਾਰੂ ੯੮੯
ਰਾਗੁਤੁਖਾਰੀ ੧੧੦੭
ਰਾਗੁਕੇਦਾਰਾ ੧੧੧੮
ਰਾਗੁਭੈਰਉ ੧੧੨੫
ਰਾਗੁਬਸੰਤੁ ੧੧੬੮
ਰਾਗੁਸਾਰਗ ੧੧੯੭
ਰਾਗੁਮਲਾਰ ੧੨੫੪
ਰਾਗੁਕਾਨੜਾ ੧੨੯੪
ਰਾਗੁਕਲਿਆਨ ੧੩੧੯
ਰਾਗੁਪ੍ਰਭਾਤੀ ੧੩੨੭
ਰਾਗੁਜੈਜਾਵੰਤੀ ੧੩੫੨
ਸਲੋਕਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀਮਹਲਾ੧ ੧੩੫੩
ਸਲੋਕਸਹਸਕ੍ਰਿਤੀਮਹਲਾ੫ ੧੩੫੩
ਮਹਲਾ੫ਗਾਥਾ ੧੩੬੦
ਫੁਨਹੇਮਹਲਾ੫ ੧੩੬੧
ਚਉਬੋਲੇਮਹਲਾ੫ ੧੩੬੩
ਸਲੋਕਭਗਤਕਬੀਰਜੀਉਕੇ ੧੩੬੪
ਸਲੋਕਸੇਖਫਰੀਦਕੇ ੧੩੭੭
ਸਵਯੇਸ੍ਰੀਮੁਖਬਾਕਮਹਲਾ੫ ੧੩੮੫
ਸਲੋਕਵਾਰਾਂਤੇਵਧੀਕ ੧੪੧੦
ਸਲੋਕਮਹਲਾ੯ ੧੪੨੬
ਮੁੰਦਾਵਣੀਮਹਲਾ੫ ੧੪੨੯
ਰਾਗਮਾਲਾ ੧੪੨੯